قرمز سبز آبي خاکستري
كسي كه در خردسالي دانش آموزد، مانند نقش بر سنگ است و كسي كه دربزرگسالي دانش آموزد، مانند كسي است كه بر آب مي نگارد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت