شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

پرندك

+ اي خوشا آنان کاندرين نامهربان دنياي بد / عمر را در کار خوب مهرباني کرده اند --- خود چو خور پيوسته سرگردان عالم بوده اند / پيش پاي ديگران پرتوفشاني کرده اند --- ور چو ابر از گريه گاهي بار دل بگشوده اند / گريه هم چون شام باراني نهاني کرده اند
پرندك
لايک
ساعت ویکتوریا
پرندك
0 امتیاز
0 برگزیده
30 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پرندك عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top