بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال

پرندك

+ اي خوشا آنان کاندرين نامهربان دنياي بد / عمر را در کار خوب مهرباني کرده اند --- خود چو خور پيوسته سرگردان عالم بوده اند / پيش پاي ديگران پرتوفشاني کرده اند --- ور چو ابر از گريه گاهي بار دل بگشوده اند / گريه هم چون شام باراني نهاني کرده اند
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
پرندك
لايک
تسبیح دیجیتال